Gå til indhold
Toppet lappedykker på øen Als i Sønderborgområdet

Vi kigger på fugle

Foto: Mabel Amber - Pixabay

Tag kikkerten med på ferien til øen Als, Broagerland og Gråstenskovene, for det afvekslende landskab i Sønderborg-området byder på et rigt fugleliv.

Hvorfor ikke tage fuglebogen og kikkerten med på ferie, når nu turen går til et så fuglerigt område som ferieøen Als?

Foruden den naturlige fuglerigdom, så ligger øen Als på et naturligt træk for fugle der komme sydfra og skal over til Sverige. Særligt ved Tontoft Nakke på Nordspidsen af øen Als kan du observere forårstræk fra marts til maj og her vælger nogle af fuglene at slå sig ned for en kortere tid, inden turen går videre ud over vandet.

Vidste du, at Knopsvanen blev valgt som Danmarks nationalfugl ved en seerafstemning i 1984?

På kortet længere nede på siden får du et overblik over udvalgte fuglelokaliteter på øen Als, på Broagerland og ved Gråstenskovene.

Stor Skallesluger afløste Guldpirolen
Da Danmark gennemgik den store kommunesammenlægning i 2006-07, blev det fra statens side besluttet, at hver kommune fremover skulle have en kommunefugl, som de skulle tage særlig vare på og støtte fremgangen af. 

Sønderborg Kommune fik tildelt Guldpirolen og det var ikke nogen nem opgave - fuglen var nemlig ikke blevet observeret i området de sidste 10 år. Den daværende borgmester, Jan Prokopek Jensen, sammensatte derfor et pænt brev til miljøministeren og spurgte om man ikke kunne bytte til Stor Skallesluger, som fandtes i området og det fik vi lov til.

Som så mange andre fuglearter i Danmark har Stor Skallesluger været truet af udrydning og ynglebestanden er stadig lav den dag i dag.

Stor Skallesluger hun med unger ved øen Als i Sønderborg-området

Hunnen hos Stor Skallesluger passer godt på ungerne og er de trætte, så giver mor et lift. I modsætning til hannen, som ses på fotoet nederst på siden, så er hunnens fjerdragt mere spættet med et flot rødligt hoved.Foto:Erik Biering

Ravnen
Ser du en kæmpe krage på din vej, så er der nok nærmere tale om ravnen. Denne sorte fugl, med et vingefang på 120 - 150 cm, har fascineret folk helt tilbage til vikingetiden og før flaget Dannebrog blev indført i 1219 førte man et rødt banner med en sort ravn på.

Desværre holdt kærligheden til ravnen op på et tidspunkt og arten blev udsat for forfølgelse og giftmord. I 1950 var bestanden i Danmark nede på blot 16 par, som holdt til i Sydøstjylland og på Fyn. Heldigvis er tiderne vendt og ravnebestanden er langsomt men støt steget til ca. 800 par og de forekommer i dag over det meste af øen Als og på fastlandet omkring Gråsten. Faktisk er vi så heldige at have en ravneskov, i den lille skov Avnbøl Sned nær Gråsten mødes en del ravne for natten.

🔊lydfil ved Jonathon Jongsma (Wikimedia commons - betingelser)

Ravnen er blandt andet set ved Blomeskobbel på øen Als i Sønderborg-området

Ravnen - sort som kul. Dobbelt så stor som dens fætter kragen og kendbar på stemmen med det dybe rårk. Denne kloge fugl kendes også fra den nordiske mytolgi; Odins ravne Hugin og Munin var hans øjne i luften. Foto:Wolfgang Heubech - Pixabay

Isfuglen
Du skal have øjnene med dig, for selv om isfuglen har nogle flotte og klare farver, så er den ekstrem hurtig på vingerne. De fleste fotos af isfuglen er da også taget, hvor den sidder på sin ynglingsgren - som den dykker fra når den fisker og gerne afliver fisken, ved at daske dens hoved i mod, inden den sluges hel. 

Isfuglen ses både på øen Als og i Gråstenskovene i Sønderborg-området

Isfuglen - det lille blå lyn, kan ses ved Ketting Nor på øen Als, ved Sandbjerg Sø og søerne i Gråstenskovene - hvis altså man har heldet og øjnene med sig!Foto:Lukas Bieri

Lærkefalken
Denne mellemstore falk er en virkelig sjælden ynglegæst i Danmark. Den lever af småfugle og insekter - øverst på menuen står guldsmede, som der findes mange af i Sønderborg-området. Lærkefalken har lange slanke vinger og er så dygtig en flyver, at den er i stand til at fange svaler og mursejlere i luften. Af udseende ligner den til forveksling Tårnfalken, men i modsætning til denne, så muser Lærkefalken ikke.

Lærkefalken er en sjælden yngletrækfugl i Sønderborg-området

Lærkefalken foretrækker at yngle i lune områder med ældre skov og gerne tæt på eng- og vådområder med store forekomster af småfugle og insekter. I 2020 blev der registreret 2 ynglepar i Sønderborg-området. Lærkefalken er i 2019 blevet rødlistet i Danmark, som CR (critical endangered) - hvilket svarer til kritisk truet.Foto:Imran Shah - Wikimedia commons

Tårnfalken
Ser du en rovfugl der står helt stille i luften, mens den intenst kigger ned på jorden, så er der højst sandsynligt tale om en Tårnfalk. Denne jagtmetode kaldes at muse - falken står med udbredt hale og holder sig i luften med hurtige vingeslag, for pludselig at sætte i et lynhurtigt dyk ned mod jorden og slå kløerne i en gnaver. 

Tårnfalken er udbredt og ses ofte muse i Sønderborg-området

Tårnfalken er ekspert i at fange mus, men tager også småfugle, padder og insekter. Den er rødlistet som LC (least concern), hvilket svarer til ikke truet, men som alle andre rovfugle i Danmark er den fredet.Foto:Andreas Trepte - Wikimedia commons

Trommer det i trækronerne?
Du hører sikkert Stor Flagspætte længe inden du får øje på den. Den lever hovedsageligt af insekter og larver, som den finder i træstammerne. Som alle spætter er kraniet på Stor Flagspætte konstrueret på en særlig måde, så den ikke får hjernerystelse, når den trommer med næbet på træerne.

Når du først har hørt den, så går den vilde jagt rundt mellem træerne, for at finde ud af i hvilket den sidder og derefter rundt om træet for at få øje på den og den kan godt sidde højt oppe.
 

Stor Flagspætte er udbredt på øen Als i Sønderborg-området

Stor Flagspætte høres og ses ofte i skovene på øen Als og ved Gråstenskovene. Lyt efter den velkendte trommen i trækronerne ved Brudgomsegene i Nørreskoven Als eller i den lille skov Blomeskobbel.Foto:Ray Jennings - Pixabay

Den var bred som en dør!
Denne beskrivelse er typisk fra folk der har set kongen over dem alle - Havørnen. Med et vingefang på 200 - 250 cm er der her tale om Nordeuropas største rovfugl, faktisk er dens vingefang op til 20 cm større end hos Amerikas nationalfugl - den hvidhovedet havørn.

Havørnen har været udryddet i Danmark, men en genindvandring i 90´erne har betydet, at vi atter har denne majestætiske rovfugl svævende i de højere luftlag og ynglepar i Sønderborg-området.

Havørn findes på øen Als i Sønderborg-området

Havørnen lever af fisk, mindre fugle og ådsler. På øen Als er der løbende observationer ved Mjels Sø og Bundsø på Nordals samt Ketting Nor og Torup Made nær Augustenborg.Foto:Per Arne Larsen - Pixabay

Spøgelsesagtige skrig i natten.
Hører du korte, hæse skrig i nattens mulm og mørke, så er der nok tale om slørugle-hannens revirskrig. Sløruglen er en utrolig smuk fugl. Store sorte øjne omkranses af et hvidt hjerteformet ansigt og fjerdragtens overside er hvid, gylden og blågrå med et drys af perlepletter. Sløruglen er udbredt i størstedelen af Europa, men i Norden findes den kun i Danmark. 

🔊lydfil ved Luis Gracia (Wikimedia commons - betingelser)

Sløruglen yngler kun i Sønderjylland og Sydvestjylland

Sløruglen er udpræget nataktiv og ses derfor sjældent. I Danmark findes der kun ynglepar i Sønderjylland og SydvestjyllandFoto:Kevsphotos - Pixabay

Naturen har brug for en hjælpende hånd!
Ser man på tallene fra fugletællinger så er der ingen tvivl om, at vi er på rette vej i Danmark. Yngletal på de truede fuglearter stiger støt, men det er ikke ensbetydende med at vi er i mål. Sønderborg Kommune har et andet miljø-mæssigt dilemma - grundvandet på øen Als truer med at forsvinde og de tiltag der gøres for at redde grundvandet skaber samtidig smukke oaser til fuglelivet. Dette er de genoprettede søer; Oldenor, Mjels Sø og Bundsø et smukt eksempel på.

Ornitologisk forening for Als og Sundeved
Den lokale fugleforening har eksisteret siden 1965 og står blandt andet for tilsyn med de 75 redekasser, de har sat op til Stor Skallesluger samt registrering af ynglepar. Der er noteret 165 ynglepar i Danmark i 2020, og af dem har 26 par benyttet redekasser i Sønderborg-området. Derudover udgiver foreningen bladet Panurus og tilbyder et flot turprogram med gratis ture for medlemmer og turister, til de mange fuglelokaliteter i området. 
 

Måske har dette også interesse

Bro over udløb fra Hartsø - fugleparadiset på Kegnæs
Hartsø - et fugleparadis på Kegnæs
Digesvaler ved Borreshoved på Broagerland i Sønderborg-området
Digesvaler ved Skelde
Stor Skallesluger ved Trillen på øen Als i Sønderborg-området

Hannen hos Stor Skallesluger har et grønt hoved og en sort-hvid fjerdragt. Fra fugletårnet i lunden ved Trillen har du et flot udsyn over rørskoven, Vælddam og skoven Lambjerg Indtægt, hvor rovfuglene ofte svæver på opvindene. Foto:Conni Ernst

Følg os på: