Bro over udløb fra Hartsø - fugleparadiset på Kegnæs

Hartsø - et fugleparadis på Kegnæs

Foto: ramelsen.com

Har du lyst til en tur til en fin fuglelokalitet med en spændende historie og nem adgang til rigt fugleliv af især andefugle, så er Hartsø på Kegnæs absolut et besøg værd.

Hartsø er en delvis afvandet sø omgivet af store rørskovsarealer og afgræssede enge. Oprindelig søareal på ca. 45 Ha. Området har i tidens løb været en vigtig yngle- og rasteplads for andefugle, især gæs, men der kan også observeres andre fuglearter. På gode dage ses ofte rørhøg svæve over sivskoven.

Oprindelig havde sydkysten af halvøen Kegnæs karakter af åben lavvandet havbugt der gennem tiden blev afsnøret fra havet af en vandrende sandtange som resultat af kystudligningen. Havbugten blev til en strandlagune der ændrede karakter til en lavvandet ferskvandssø.

Området er, gennem tiden, forsøgt afvandet af flere omgange, med henblik på opdyrkning. Men dette er, heldigvis for fuglelivet, aldrig lykkedes helt, om end vandstanden er lavere og artsdiversiteten ikke er som ”i gamle dage”. Af pattedyr er der observeret bl.a. odder, men desværre også invasive arter (art som ikke er naturligt forekommende i DK) som vaskebjørn, mink og mårhund. De invasive arter kan være hårde ved ynglefuglene og forsøges derfor bekæmpet.

Der findes et lille fugletårn(hus) i umiddelbar nærhed af P-pladsen ved Tiny Seaside. GPS: ( N 54,86366 , E 9,9141)

Vil man have et flot vue ud over Østersøen syd for Kegnæs, kan man følge asfaltvejen ca. hundrede meter mod vest, hvor der er god adgang til udsigt over havet.

Ved indkørslen til Møllegården ses en sten, hvorpå der er markeret hvor højt vandet stod ved århundredets stormflod den 13. november 1872. Denne dag var vandstanden i den vestlige Østersø op til 4 meter over normal vandstand med katastrofale følger for bl.a. Kegnæs. Store arealer blev ved denne begivenhed oversvømmet med tragiske menneskeskæbner og materielle skader til følge.

Hartsø kan besøges året rundt, men vil man se store flokke af andefugle er vinterhalvåret bedst. Her er vandstanden højest og området meget besøgt af trækfugle.

Jens Jørgensen foran Hartsø på Kegnæs

Naturvejleder Jens Jørgensen foran Hartsø, et af favoritstederne når han vil observere fugle på halvøen Kegnæs, en del af øen Als i Sønderborg Kommune.Foto:Bo Bach

Følg os på: