Augustenborg Friv. Brandværn

Afbrændingsforbud

Foto: Sønderborg Beredskab Brand & Redning

I Sønderborg Kommune fra torsdag den 16. juni 2023 kl. 08.00 og indtil videre

Afbrændingsforbuddet betyder, at det IKKE er tilladt:

At bruge kulgrill
Det betyder: Enhver form for brug af grill hvor brændsel har en glødende effekt (såsom kul, træ, briketter eller andet brændsel der kan frembringe gløder), er ikke tilladt, heller ikke på egen/privat grund.

At bruge grill udenfor egen/privat grund med beboelse
Det betyder: Enhver form for brug af grill (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel) på offentlige/fælles arealer, fx parkeringspladser, græsarealer, boldbaner, parker mm., eller i naturen, fx i skove og plantager, på strande, heder, marker, på og ved søer, kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land) og lign., er ikke tilladt.

At ryge i naturen
Det betyder: Rygning af pibe, cigaretter, cerutter, cigarer, vandpiber og enhver anden form for ved glød, flamme el. lign. antændt rygesubstans på offentlige/fælles grønne områder med græs, planter og anden beplantning, fx græsarealer, boldbaner, parker, vejrabatter mm., eller fx i skove og plantager, på strande, heder, marker og lign., på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv.  (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.

At tænde bål og bruge åben ild udendørs
Det betyder: Enhver form for afbrænding af bål (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel), herunder også afbrænding i bålfad, samt Skt. Hans-bål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lign., og al udendørs brug af ovne, ildsteder, fakler, haveblus, stearinlys og lign., inkl. på og ved søer, og på kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.

At bruge apparater/genstande der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs
Det betyder: Enhver form for brug af ukrudtsbrænder, privat svejsning af tagpap og lign. ved brug af åben flamme, privat udendørs brug af vinkelslibere og andet udstyr, som frembringer gnister eller gløder, udendørs brug af terrassevarmere og lign., udendørs brug af antændere, og udendørs brug af koge- eller varmeapparater, skylanterner o. lign., der fungerer ved brug af brandfarlige væsker eller substanser som sprit, gas, benzin, svovl og lign., er ikke tilladt. Det gælder også på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land).

At benytte stormkøkken med lukket brændkammer
Tidligere information om at det var tilladt er blevet revideret og det er ikke tilladt at bruge et stormkøkken, heller ikke selv om brændkammeret er indelukket, såsom på en Trangia, 

Det er fortsat tilladt:

At bruge gasgrill på egen/privat grund ved beboelse
Det betyder: Det er tilladt at bruge gasgrill ved egen beboelse, hvis grillen er hævet over jorden og placeret på et fast ikkebrændbart underlag i en højde af en meter og med mindst en meters omkreds fra grillens ydersider.

At bruge gasgrill på visse arealer
Det betyder: Det er tilladt at bruge gasgrill på egen grund i sommerhusområder, kolonihaver, på campingpladser og lign., hvis grillen er hævet over jorden og placeret på et fast ikkebrændbart underlag i en højde af en meter og med mindst en meters omkreds fra grillens ydersider, og hvis ejeren ikke har udstedt forbud.
NB. Lempelsen der træder i kraft den 22. juni kl. 09.00 giver mulighed for at benytte gasgrill i det offentlige rum, såfremt de ovennævnte sikkerhedsregler anvendes.

At ryge på egen grund og befæstede arealer
Det betyder: Rygning kan foregå under normal iagttagelse af agtpågivenhed på privat grund eller fortove, veje, parkeringspladser mv., og hvis ejeren ikke har udstedt forbud. Henkast aldrig skodder eller andet tobaksaffald.

Er du i tvivl:

Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld. Efterlad heller ikke klare flasker med vand eller af glas i naturen!

Følg os på: